Ikke et «eksportkontor for norske oljeinteresser»

«Olje for utvikling» har snarere bidratt til at fattige land får beholde mer av oljeinntektene sine, skriver Per Andreas Windingstad Larsen i Norad.

IKKE SAMRØRE: Det er lagt stor vekt på å opprettholde et klart skille mellom programmet og norske næringslivsinteresser, hevder artikkelforfatteren. Her fra en rigg langs kysten av Nigeria. Foto: Bloomberg
Debattinnlegg

Harald N. Røstvik hilser i sitt innlegg i Finansavisen en omlegging av norsk energibistand velkommen, selv om han synes den kommer i seneste laget. Det er vi glade for. Han viser til Norads forslag om å erstatte bistandsprogrammet Olje for utvikling (Ofu) med et nytt energiprogram. Forslaget, som er utarbeidet på oppdrag fra UD, går ut på å bistå samarbeidsland med langsiktige bærekraftige energiløsninger.

Per Andreas Windingstad Larsen. Foto: Norad

Økt tilgang til ren energi er avgjørende i kampen mot fattigdom, samtidig som det bidrar til en mer robust energiforsyning. Om lag 800 millioner mennesker mangler fremdeles tilgang til strøm. Samtidig står petroleumssektoren overfor en økende klimarisiko, særlig knyttet til såkalt overgangsrisiko som følge av strengere klimapolitikk og endringer i den globale energimiksen. Programmet vil derfor ha en viktig oppgave i å belyse overfor myndighetene i samarbeidsland hvordan klimarisiko spiller inn.

Røstvik skriver også at Norad og UD har brukt Ofu som et «eksportkontor» for norske oljeinteresser. Dette er ikke riktig. Tvert imot har Ofu hatt som utgangspunkt å legge til rette for at fattige land får en større del av oljeinntektene. Derfor er det lagt stor vekt på å opprettholde et klart skille mellom programmet og norske næringslivsinteresser. 

Utgangspunktet for Ofu er at norske statlige institusjoner deler sine erfaringer fra forvaltning av petroleumssektoren med tilsvarende institusjoner i utviklingsland. For å lykkes er det nødvendig med gode og tillitsbaserte relasjoner mellom de samarbeidende institusjonene. Det skal aldri være tvil om at Ofu ivaretar samarbeidslandets interesser, og ikke norske selskapers interesser.

Det er fortsatt viktig at land som har besluttet å utvikle sine petroleumsressurser minimerer de negative konsekvensene for miljø og klima. Dette er sentrale områder i dagens Ofu-program, som vi mener bør videreføres og styrkes i det nye programmet. Det er også avgjørende at landene ikke blir utnyttet av internasjonale oljeselskaper, men klarer å få inn skatteinntekter og at disse blir brukt på en fornuftig måte. Ikke minst bør det være full åpenhet om avtaler og inntektsstrømmer. Vårt forslag til et nytt energiprogram inneholder alle disse elementene.

Per Andreas Windingstad Larsen

Fungerende underdirektør ved Olje for utvikling-seksjonen i Norad