Publisert 2. nov. 2021 kl. 20.41
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 661 ord
ALLE BØR MED: Når Ap utreder fritaksmetoden på grunn av de påståtte store ulikhetene fritaksmetoden skaper, bør Ap fokusere like mye på å gjøre fritaksmetoden mer tilgjengelig for folk flest, skriver artikkelforfatteren. Her statsminister Jonas Gahr Støre. Foto: NTB

Fritaksmetoden bør gjelde for alle

Fritaksmetoden skal utredes. Men det bør også vurderes om den kan bli enda mer tilgjengelig for folk flest, skriver Bernhard Getz i Ro Sommernes Advokatfirma.

Alle profesjonelle investorer investerer gjennom aksjeselskaper (holdingselskaper). Da kan investoren realisere og reinvestere aksjegevinster i nye selskaper uten å betale skatt på avkastningen. Skatteregningen kommer når midler tas ut til privat forbruk.

Bernhard Getz. Foto: Ro Sommernes Advokatfirma

I 2016 vedtok et bredt flertall på Stortinget etableringen av aksjesparekonto. En slik konto er en investeringskonto for folk flest som fungerer helt likt som et holdingselskap – det gjør at innehaveren kan utsette beskatningen frem til det foretas et uttak til personlig bruk.

Det er mange fordeler med aksjesparekonto fremfor holdingselskaper. Innehaveren slipper for eksempel å måtte utarbeide årsregnskap, fylle ut aksjonærregisteroppgaven, registrere selskapshendelser i Foretaksregisteret, osv. Aksjesparekonto er fritaksmetoden i sin reneste form, for folk flest. Holdingselskaper er fritaksmetoden for de mer profesjonelle.

Fritaksmetoden

  • Innebærer at utbytte og aksjegevinster som innvinnes på et aksjeselskaps hånd er fritatt fra beskatning (ut over 3-prosentsregelen for utbytte).
  • Fritaksmetoden er likevel ikke en fritaksmetode, hensikten er å utsette beskatningen til midlene tas ut av aksjeselskapet til personlig bruk. Det er ulovlig og straffbelagt å bruke et selskaps midler til privat forbruk. 
  • Et av formålene med modellen er å incentivere til å reinvestere midler slik at kapitalen forblir arbeidende. Et annet formål med modellen er å forhindre kjedebeskatning som ellers ville oppstått dersom utbytte for eksempel utdeles gjennom en kjede av selskaper.
Kilde: Ro Sommernes Advokatfirma

Problemet med begge alternativene er at de er meget lite fleksible og til dels utilgjengelige. Istedenfor å angripe de «profesjonelle» investorene som bruker holdingselskaper, bør den nye regjeringen jobbe aktivt med å gjøre fritaksmodellen enda mer tilgjengelig for folk flest (iht. deres eget motto). Her er det nok å ta av:

  • For holdingselskaper omfavner fritaksmetoden all handel i private og noterte aksjer, aksjefond, derivater med aksjer som underliggende objekt, opsjoner, osv. Aksjesparekonto kan derimot kun benyttes for investeringer i aksjefond og børsnoterte aksjer (det vil si Oslo Børs). Markedsplassen Euronext Growth er stengt for småsparere med aksjesparekonto. Dette må endres på. Som et minimum må aksjer i selskaper notert på Euronext Growth kunne inngå i aksjesparekontoen.
  • Valg av «feil» investeringsstruktur på kjøpstidspunktet kan sette en effektiv stopper for fremtidig bruk av fritaksmetoden. Har man først investert gjennom en ordinær VPS-konto, kan man ikke flytte investeringen til en aksjesparekonto uten beskatning. Dette var kun mulig i en overgangsperiode, som nå er avsluttet. Dette er en totalt unødvendig og ubegrunnet begrensning for adgang til fritaksmetoden for folk flest. Motargumentet om at det er mulig å «spekulere» for å sikre fradragsrett for evt. tap på investeringen gir ingen mening, da det er hele hensikten med skattesystemet at man får fradrag for personlige tap på sine investeringer, og så blir personlige gevinster skattepliktige.
Ap var en pådriver for at aksjesparekontoen skulle omfatte ikke bare aksjegevinster, men også utbytteutdelinger, så dette er ikke ny politikk
  • En mer utfordrende problemstilling er om en tilsvarende regel kan etableres innenfor den tradisjonelle fritaksmetoden. Har man ervervet aksjer direkte, er det i dag ikke anledning til å flytte investeringen over i et holdingselskap uten beskatning. Det er imidlertid mulig å gi aksjer til dine barns holdingselskaper uten beskatning, og det er mulig å reorganisere virksomheten (gjennom fisjon og fusjon) for å få aksjene inn i eget holdingselskap uten beskatning. Dette fordrer imidlertid bistand fra selskapet selv, advokater og revisorer. Det er altså mulig å få til, men det koster tid og penger. Ved å etablere regler om valgfrihet mellom beskatning eller utsatt skatt ved overføring av aksjer til eget holdingselskap, vil fritaksmetoden bli mer tilgjengelig. Dette er utelukkende positivt.

Når Ap utreder fritaksmetoden på grunn av de påståtte store ulikhetene fritaksmetoden skaper, bør Ap fokusere like mye på å gjøre fritaksmetoden mer tilgjengelig for folk flest. Ap var en pådriver for at aksjesparekontoen skulle omfatte ikke bare aksjegevinster, men også utbytteutdelinger, så dette er ikke ny politikk.

Hensikten med fritaksmetoden er å incentivere eiere til at opptjent kapital som ikke forbrukes privat skal kunne reinvesteres i samfunnet, og dette formålet står like sterkt for småsparere som profesjonelle investorer. Veien inn i modellen burde være vidåpen for alle.

Bernhard Getz

Advokat i Ro Sommernes Advokatfirma