Krangel om skatt på prostitusjon kan ende i retten

Er inntekter fra prostitusjon skattepliktige? En krangel om skatt etter salg av sex kan ende i retten.

SKATT PÅ SEXSALG: De prostituerte skyr gjerne offentlighetens lys. Men fra tid til annen kommer krangler om skatt på sex opp i dagen, og sakene kan ende i retten. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix

Finansavisen har omtalt en litt uvanlig skattesak:

For i dette tilfellet påstår skattyteren at inntektene ikke kommer fra rengjøring, men fra prostitusjon. Derfor skal det ikke betales skatt og avgift av de nærmere 660.000 kronene, hevder skattyter, og Skatteklagenemnda var enig.

Men det er ikke sikkert at saken stopper i nemnda. Kan hende ender den i retten.

Det er uansett ikke den eneste krangelen mellom Skatteetaten og prostituerte. I den såkalte Tina-saken fikk en prostituert restskatt på 110.000 kroner.

Mulig vei

Kari Alice Frønsdal er seksjonssjef i Skattedirektoratet. Hun vet hvordan skattesaker håndteres, og hvilket forløp de kan ha, selv om hun ikke kan uttale seg om den konkrete saken med de 660.000 kronene.

Skatteetaten vil som utgangspunkt endre praksis i tråd med nemndas avgjørelse
Kari Alice Frønsdal, Skattedirektoratet

 Hva skjer i en skattesak der Skatteetaten er uenig med Skatteklagenemnda?

– Når en klage får medhold i Skatteklagenemnda, kan det skyldes at nemnda har en annen vurdering av saksforholdet, eller den konkrete rettsanvendelsen, enn skattekontoret, sier Frønsdal.

Hun utdyper:

– Det kan for eksempel skyldes at det har kommet nye opplysninger, eller at nemnda vurderer skjønnsmessige forhold annerledes enn skattekontoret, sier Frønsdal.

Klagesaker (nivåene)

  • Skatteetaten er første instans for behandling av klager på skatten.
  • Neste nivå er å klage til Skatteklagenemnda.
  • Deretter er det behandling i de ordinære domstolene.

Avvik fra praksis

Men noen ganger fatter nemnda vedtak som er i strid med Skatteetatens etablerte praksis.

– Skatteetaten vil som utgangspunkt endre praksis i tråd med nemndas avgjørelse i slike saker. I noen saker kan nemndas avvik fra etablert praksis være av mer prinsipiell art. Når det kommer slike saker, melder skattekontoret inn dette til direktoratet som «avvik fra etablert praksis», sier Frønsdal.

SØKSMÅL: – Siden opprettelsen av Skatteklagenemnda i 2016, har Finansdepartementet tatt ut søksmål mot nemnda i seks saker, sier Kari Alice Frønsdal hos Skattedirektoratet. Foto: Skatteetaten

Direktoratet vurderer hvordan man skal følge opp i etterkant av vedtaket. For eksempel om føringer fra direktoratet til skattekontorene, gjennom Skatte-ABC eller lignende, må endres.

– Det er kun unntaksvis at det er aktuelt å ta ut søksmål eller foreslå endringer i regelverket, sier Frønsdal.

 Hvor mange saker går videre?

– Siden opprettelsen av Skatteklagenemnda i 2016 har Finansdepartementet tatt ut søksmål mot nemnda i seks saker. Fem av sakene ble forent i et felles søksmål, forteller hun (se faktaboks).

Saker i klagenemnda (2019)

  • Skatteklagenemnda har behandlet totalt 1.058 saker. 
  • I 114 saker (11 %) er det gitt fullt medhold til skattyter. 
  • I 196 saker (19 %) er det gitt delvis medhold
  • I  712 saker (67 %) er vedtaket fra skattekontoret fastholdt
  • De siste 36 sakene (3 %) gjaldt, opphevings-, avvisnings- eller sakskostnadssaker.
Foreløpige tall til Skatteetatens årsrapport for 2019

 Hvis Skatteetaten gir seg: Må man da vente på en lovendring?

– Skattekontoret vil som hovedregel endre praksis i tråd med nemndas avgjørelse. Dersom Skattedirektoratet er uenig med nemnda, kan vi be Finansdepartementet om å ta ut søksmål mot nemnda. Det er aktuelt kun unntaksvis.

– Stor betydning

Hvis Skatteklagenemndas vedtak blir stående, kan det få stor betydning:

Både for prostituerte som allerede er etterberegnet skatt og merverdiavgift, og for andre som ikke betaler det i dag.