Brant seg på business og ekteskap

Hva kan man kreve ved en skilsmisse, hvis man tar med næringsvirksomhet inn i ekteskapet? – Høyesterett viser hvor viktig det kan være med ektepakt om særeie, sier advokat.

ENSTEMMIG: Høyesterettsjustitiarius Toril Øie var en av de fem dommerne i saken. Erik Thyness var førstevoterende. Foto: NTB Scanpix
Jus

Nylig kom det en dom fra Høyesterett, som kan være av interesse for alle som ønsker å kombinere eie av næringsvirksomhet, der man selv jobber, og ekteskap.

Denne saken gjaldt mulig skjevdeling, ved en skilsmisse.

Artistmiljøet

Dommen er anonymisert, men fra miljøet for artistmanagere, og saksøker tapte.

Sentralt i dommen står ordene næringsvirksomhet, aksjer, selskapsstruktur og ledende stilling. 

Eksmannen må etter tapet betale saksomkostninger på nærmere 1,3 millioner kroner til motparten.

Solgte seg ut

Da de giftet seg, var eksmannen aksjonær og ledende ansatt i et selskap. 

I løpet av ekteskapet solgte han aksjene i dette selskapet, og etablerte sammen med andre en ny selskapsstruktur. 

Den virksomheten som han hadde vært ansvarlig for, ble overtatt og videreført.

I forbindelse med skilsmissen ville eksmannen ha en skjevdeling av verdien av aksjene i selskapsstrukturen der han nå var største eier og ansatt.

HELT TIL TOPPS:  Advokat Sicilie Tveøy i advokatfirmaet Hjort vant saken for kvinnen som ble saksøkt. Foto: Hjort


Det fikk han ikke. For Høyesterett var uenig.

Essensen i dommen

Advokat Sicilie Tveøy i Hjort hadde saken for kvinnen som vant saken.

– Hva er etter ditt syn essensen i dommen fra Høyesterett? 

– Essensen er at det ikke er kurant å skjevdele næringsvirksomhet du har arbeidet i, sier Tveøy.

Avkastning av arbeidsinnsats er likedelingsmidler
Sicilie Tveøy, Hjort

Hun utdyper:

– Det må foretas en konkret vurdering av om verdien av selskapet på tidspunktet for separasjonen skyldes arbeidsinnsats eller verdien av selskapet da ekteskapet ble inngått. 

Advokaten viser til at Høyesterett konkluderte slik de gjorde, fordi ekteskapslovens forarbeider er helt tydelige på at «avkastning av arbeidsinnsats er likedelingsmidler».

Dette skal også Høyesterett ha uttalt i en avgjørelse fra 2015.

– Hva er ditt råd til folk i lignende situasjoner som ønsker å sikre sine verdier? 

Dersom du arbeider i næringsvirksomhet du bringer inn i ekteskapet – eller du arbeider i næringsvirksomhet du arver under ekteskapet – må du opprette ektepakt om særeie.

Advokat Eirik Wensell Raanes i Thommessen hadde saken for saksøker.

Dommere i saken var blant annet Toril Øie og Erik Thyness, som var førstevoterende.

FORMUE? Høyesterettsdommer Erik Thyness tar blant annet for seg personlig goodwill. Foto: Iván Kverme

Bevis avgjør

I dommen fra Høyesterett fremgår det blant annet at bevis er et viktig tema:

Dommerne mente at ektefellens aksjer i den nye selskapsstrukturen ikke klart kunne føres tilbake til aksjene i det selskapet han solgte seg ut av, eller til andre skjevdelingsmidler.

«Dermed kan avgjørelsen bidra til en avklaring av krav der det har funnet sted ombytting av skjevdelingsmidler eller sammenblanding av likedelingsmidler og skjevdelingsmidler», heter det i et skriv fra Høyesterett.

Goodwill 

I tillegg ser dommerne på betydningen av personlig goodwill ved verdsettelse av næringsvirksomhet.

Høyesterett understreker at personlig goodwill, det vil si evnen til å skape inntekter i kraft av arbeid, kompetanse, profesjonelle nettverk og omdømme – ikke i seg selv utgjør formue.

«Først når en ektefelle faktisk opptjener inntekt, for eksempel i form av lønn for utført arbeid, oppstår det formue».

I dommen heter det:

«Det samlede bilde jeg etter dette sitter igjen med, er at i den grad verdien av aksjene i selskapene på skjæringstidspunktet kan føres tilbake til verdien av aksjene i X da ekteskapet ble inngått, så knytter dette seg i all hovedsak til A personlig og ikke til andre verdier videreført fra X».