– Vi er lettet over at lagmannsretten anser dette som en trussel i det lavere sjikt, og at Valen derfor slipper fengselsstraff. Vi noterer at det var uenighet, og at to av dommerne ville frifinne Valen fullt ut, sier advokat John Christian Elden til NTB.I tingretten ble Valen også dømt ti 21 dagers fengsel, men da ubetinget slik at han skulle sone straffen. Han ble også dømt til å betale 15.000 kroner i sakskostnader. Borgarting lagmannsrett reduserte sakskostnadene til 10.000 kroner.Politiet mente komikeren rettet trusler mot politiet da han på Facebook utlovet en dusør på 10.000 kroner for den som fant navn og adresse på to politimenn som sammen med flere andre aksjonerte mot leiligheten hans på Aker Brygge i februar i fjor. Oslo tingrett mente det ikke var tvil om at Valens hensikt med etterlysningen var at han ville foreta en straffbar handling mot tjenestemennene.Lagmannsretten er enig med tingretten i at innlegget skulle forstås som en trussel, men at den er framsatt i affekt i en åpenbart vanskelig livssituasjon. Videre trekkes det fram som formildende at innlegget ble slettet fra Facebook etter én time.– Dermed var det mindre sannsynlig at tiltalte ville gjøre alvor av trusselen, skriver lagmannsretten i dommen.– Vi vil vurdere lovanvendelsen fra flertallet og om denne skal ankes etter at Valen er tilbake i Norge. Nå er fokus på at dette ikke skaper noen hindre for hans arrangementer eller virksomhet fremover, fortsetter Elden.