Ingen hemmeligheter er trygge på arbeidsplassen

Se for deg følgende: Du jobber som saksbehandler i et forsikringsselskap. Antall saker du behandler i timen, tastetrykk i minuttet og hvor ofte du går fra plassen din overvåkes. Hvordan brukes disse opplysningene? 

Næringsliv

Overvåkning skal gi trygg arbeidsplassOvervåkning av arbeidsplassen skal sørge for en sikker og trygg plass for alle ansatte. Samtidig kan disse tiltakene brukes på ulovlig vis til å måle effektivitet, «tynne» ut arbeidsflokken og øke lønnsomheten.Kameraovervåkning, adgangskontroll, innsyn i ansattes e-post og private filer, logging av ansattes nettbruk og tastetrykk, GPS-sporing av tjenestebil, mobil eller bærbar, telefonavlytting — mulighetene er mange. Ved misbruk av alle disse verktøyene kan den ansattes personvern uthules. EUs personvernforordning (GDPR) og arbeidsmiljøloven inneholder derfor regler som ivaretar de ansattes personvern, og stiller krav til hvilke tiltak en arbeidsgiver kan iverksette. Kontrolltiltakene er lovlige som følge av at de er hjemlet i både lov og/eller avtaler.Hvilke krav stiller arbeidsmiljøloven? Etter arbeidsmiljølovens § 9-1 kan en arbeidsgiver iverksette kontrolltiltak overfor arbeidstaker når tiltaket har saklig grunn i virksomheten og det ikke innebærer en uforholdsmessig belastning for arbeidstakeren. Det vil for eksempel aksepteres at en matvarebutikk setter opp kameraer i butikken for å forebygge tyveri og sikre verdier. Areal som for eksempel oppholdsrom eller toalett vil på den annen side raskt falle utenfor det område en arbeidsgiver kan overvåke.  Kravene i § 9-1 innebærer ikke bare en begrensning på hvilke tiltak en behandlingsansvarlig kan iverksette, men også til hvilket formål en behandlingsansvarlig kan benytte kontrolltiltaket. Dersom et forsikringsselskap telefonavlytter samtaler med formål om å forebygge forsikringssvindel, vil ikke arbeidsgiver kunne benytte opptakene til å vurdere den ansattes prestasjon, med mindre dette følger av arbeidskontrakten. Arbeidsgiveren må også drøfte utforming, gjennomføring og vesentlige endringer av kontrolltiltak i virksomheten med arbeidstakernes tillitsvalgte. De berørte arbeidstakerne må i tillegg få informasjon om formålet med kontrolltiltaket og tiltakets praktiske konsekvenser, hvordan det vil bli gjennomført og hvor lenge det skal vare. Videre må arbeidsgiver jevnlig evaluere behovet for de kontrolltiltak som iverksettes.GDPR kommer arbeidstaker til unnsetningKontrolltiltak innebærer ofte en behandling av personopplysninger. Med personopplysning menes en opplysning eller vurdering som kan knyttes til en enkeltperson. Dette kan være alt fra videoopptak av den ansatte til tidsregistrering av når den ansatte kommer på jobb. En slik overvåkning innebærer at tiltaket i tillegg må være tillatt etter GDPR.Disse reglene gir i utgangspunktet arbeidstakere et effektivt vern mot arbeidsgivers overvåkning av arbeidsplassen. Problemet er at arbeidsgivere kan benytte opplysninger tilegnet ved overvåkning til andre formål enn de er tiltenkt. Candy CrushFor eksempel vil en arbeidsgiver som går gjennom overvåkningsfilmen og oppdager at arbeidstakeren spiller Candy Crush på telefonen i arbeidstiden, finne det utfordrende å ikke ta opp eller vektlegge forholdet i neste medarbeidersamtale. Å forvente noe annet blir som å gi noen en sportsbil med en V-12 motor på 450 hk og bli overasket når de kjører over fartsgrensen.Den teknologiske utviklingen åpner opp for mengdeinnsamling av personopplysninger som kan føre til diskriminering på arbeidsplassen. Erstatning og bøterBåde ulovlig overvåkning og bruk av informasjon tilegnet ved lovlig overvåkning kan medføre et erstatningsansvar. Man har flere eksempler på arbeidstakere som har fått tilkjent erstatning som følge av ulovlig overvåkning. Dette har vært tilfeller hvor arbeidsgiveren har vektlagt opplysningene i en oppsigelse, ved spørsmål om forfremmelse eller ved utstedelse av advarsel.  En ulovlig overvåkning vil også kunne medføre bøter fra Datatilsynet for ulovlig behandling av personopplysninger.Muligheter for noen — erstatningskrav og bøter for andre  Arbeidsgiverne som er i forkant ved implementeringen av overvåkningsverktøy, vil kunne utnytte potensialet til de innsamlede opplysningene fullt ut. De som ikke er godt nok forberedt risikerer på den annen side erstatningskrav, bøter og mangelfull utnyttelse av de personopplysningene de sitter på.For å sikre forsvarlig overvåkning og unngå konflikter kan det være en god investering å innhente juridisk bistand fra en advokat som har inngående kunnskap om overvåkning på arbeidsplassen. Bing Hodneland advokatselskap bistår arbeidsgivere med å utarbeide rutiner for overvåkning, og sikre at overvåkningen foregår i lovlige former.Artikkelen er skrevet av advokatfullmektig Hermon Melles, Bing Hodneland advokatselskap DA.

jus
overvåkning
Nyheter
Næringsliv