Styret hos kunden gikk fri: Dommen er en vekker før flommen av konkurser kommer

Malingkjeden Flügger fikk aldri betalt for varene før kunden gikk konkurs. De krever erstatning av styret, og anker til Høyesterett. Saken kan være en vekker nå som flommen av konkurser trolig kommer.

ANKES: Høyesterett må ta stilling til om Flügger-anken slipper inn. Her ved Toril Marie Øie som er høyesterettsjustitiarius. Foto: NTB Scanpix
Næringsliv

Flügger vil ha erstatning av kunden, Nordisk Malerteknikk. De hevder at de fikk mangelfull informasjon om sviktende økonomi før kunden gikk konkurs.

Men lagmannsretten frikjente styret i Nordisk Malerteknikk. Dommerne mente at selskapet hadde god kontroll og oversikt på vei mot stupet.

– Jeg mener at det ikke er noe for Høyesterett å prøve i denne saken, sier advokat René Ibsen i Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma. 

Han hadde saken for Nordisk Malerteknikk, og er overrasket over at dommen fra lagmannsretten ankes.

VIL HA PENGENE: Malingkjeden Flügger har over 550 butikker totalt i Danmark, Sverige, Norge, Polen, Island og Kina. Foto: NTB Scanpix

– La føringer

Ibsen hevder at Høyesterett i en dom fra 2017 ga klare føringer for hva som skal vurderes av domstolen i slike erstatningssaker.

– Disse føringene for hva som skal vurderes, ble fulgt av Borgarting lagmannsrett i min klients sak.

Retningslinjene for styreansvar kan være spesielt interessante nå som man forventer en flom av konkurser. 

Regjeringen har satt av 43 millioner kroner ekstra i statsbudsjettet til bobehandling. Håndverkere, butikker og restauranter er høyrisiko. Selv etablerte kjeder kan slite, mener bostyrer.

– Må ha kontroll

Saken i Høyesterett fra 2017 gjaldt styreansvar i Ulvesund Elektro, som jobber med el-installasjoner blant annet til maritime anlegg.

– Saken ble fremmet for å klargjøre hva som kreves når det gjelder styreansvar, siden forarbeidene til loven ikke gjør det. Nettopp derfor gikk Høyesterett inn og vurderte saken. 

– Hva la Høyesterett vekt på?

– Det avgjørende er at styret har kontroll. I saken med Ulvesund Elektro visste ikke styret en gang at selskapet kunne være insolvent. 

Det avgjørende er at styret har kontroll
René Ibsen, Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma

I dommen fra Høyesterett slår de blant annet fast:

«Aktsomhetsnormen for det tapet som en kreditor måtte lide fordi han ikke blir varslet om sviktende økonomi i selskapet, bør kunne presiseres slik at det ikke – i alle fall under ordinære forhold – vil være aktuelt med personlig ansvar så lenge ledelsen på et forsvarlig avklart grunnlag bygger på at selskapet var solvent».

Videre heter det at:

Selskapets ledelse bør gis tid til å forsøke å berge virksomheten – også i «det stille». Når det gjelder spørsmålet om hvor lenge styret kan arbeide uten at kreditorene varsles, uttaler Høyesterett at:

 «(..) personlig ansvar ikke bør inntre selv om selskapet nok var insolvent, dersom det likevel var et realistisk håp om å kunne redde selskapet fra konkurs».

Krav til oversikt

– Hvor stor innsikt i økonomi kreves av et styre?

– Dette er noe de fleste kan få til. Men hvis man ikke kan regnskap selv, må man sørge for å få inn noen i styret som kan det.

Styret må sette seg ned og beregne, budsjettere og se på mulighetene for fremtidig inntjening
René Ibsen, Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma

 Rett før en konkurs kan det sikkert være mye kaos og stress. Hva kan man forlange av et styre i en så vanskelig situasjon?

– Jeg kan forstå at det er vanskelig. Men styret må likevel sette seg ned og beregne, budsjettere og se på mulighetene for fremtidig inntjening. De må ha løpende tall, det vil si ferske tall. Hvis man ikke har en intern regnskapsfører, må man få god kompetanse fra en rådgiver.

Konkurs i 2017

Nordisk Malerteknikk AS gikk konkurs i 2017. I tingretten fikk Flügger gjennomslag, og ble tilkjent erstatning. Men så snudde det: 

Lagmannsretten mente at styret og ledelsen i Nordisk Malerteknikk begjærte oppbud til riktig tid, og at daglig leder og styret hadde gjort det de kunne. 

Dommen slår fast at styret hadde god oversikt over den økonomiske utviklingen gjennom kontinuerlig føring av regnskap og utarbeidelse av ukentlige oversikter over kontantstrømmen.

Dommerne mener også at ledelsens vurdering av at selskapet var solvent, skjedde på forsvarlig vis.

Flere saker

«I de senere år har det vært en stadig økning av saker om personlig styreansvar i norske rettssaler», heter det fra advokatfirmaet Harris. Tendensen er at stadig flere også blir ilagt personlig ansvar, slår de fast.

Men Flügger vant ikke frem, og må betale rundt 350.000 kroner i saksomkostninger til motparten.

Kunden hadde bestilt varer for rundt 200.000 kroner, eksklusive merverdiavgift. Det var dette beløpet Flügger ville ha erstattet.

Ingen kommentar

Advokat Tom Alexander Bergmann Hermansen har ført saken for Flügger, men har ikke svart på henvendelsene fra Finansavisen.