Åtte skattetips før nyttår

Fra advokat Per-Ole Hegdahl i SBF Skatteadvokater/Skattebetalerforeningen.

FREM FRA GLEMSELEN: Ordningen som går ut på at investeringer i oppstartsselskaper som er seks år eller yngre gir rett til et inntektsfradrag på inntil 500.000 kroner er lite kjent, men gunstig, sier advokat Per-Ole Hegdahl i SBF Skatteadvokater/Skattebetalerforeningen. Foto: Bo Mathisen

Opprett aksjesparekonto. Har du latente gevinster i aksjer/aksjefond, bør du flytte disse til en aksjesparekonto (ASK). Venter du til etter nyttår, regnes flyttingen som realisasjon og du må skatte av gevinsten. Oppretter du ASK i banken der midlene står, er siste frist 31. desember. Er midlene registrert gjennom en annen bank, er toget i ferd med å gå fra deg.

Husk formuesrabatt – potensiell dobbel effekt. Formuesgjenstander skal som hovedregel verdsettes til markedsverdi pr. 1. januar i skattefastsettingsåret. Formuesverdier du skal oppgi i skattemeldingen for 2019 skal dermed verdifastsettes 1. januar 2020. På eiendom, aksjer og verdipapirer får du rabatter i verdsettelsen (se tabell). Sjekk at verdiene ikke er satt for høyt, og krev dem nedjustert om reglene åpner for det. Lavere formuesverdi på eiendom kan også virke inn på eiendomsskatten der kommunen benytter Skatteetatens formuesverdi for å fastsette eiendomsskattegrunnlaget. Du kan altså spare både formuesskatt og eiendomsskatt.

RABATTER I FORMUESSKATTEN

FormuesobjektRabatt*
Aksjer25%
Egenkapitalbevis25%
Aksjefond25%
Aksjesparekonto (aksjedel)25%
Fondskonto (aksjedel)25%
Kombinasjonsfond (aksjedel)25%
Andel i deltakerfastsatt selskap25%
Driftsmidler25%
Primærbolig75%
Sekundærbolig10%
Bolig i utlandet70%
Næringseiendom25%
Jord- og skogbrukseiendom25%

* Tilordning av gjeld kan redusere rabatten. Gjelden som tilordnes formuesobjektet med rabatt, skal nemlig også reduseres med den samme rabatten.

Kilde: Skatteetaten

Gi penger til barn/barnebarn og kutt formuesskatten. Er gavemottager student med behov for studielån, kan dog høy formue gi avkorting av den delen av lånet som omgjøres til stipend. Glem heller ikke at arveavgiften kan gjeninnføres over natten ved et regjeringsskifte.

Gi gaver til frivillige organisasjoner. Disse kan fradragsføres med maksimalt 50.000 kroner for inntektsåret 2019, mot 40.000 kroner i fjor.

Spar i IPS (individuell pensjonssparing). Dette gir rom for å spare inntil 40.000 kroner i året, med 8.800 kroner i tilhørende skattereduksjon. IPS-midler er også fritatt for formuesskatt. Ved senere uttak beskattes pengene som alminnelig inntekt med 22 prosent (etter dagens satser).

Spar i BSU (boligsparing for ungdom). En gavepakke hvis du evner å spare 25.000 kroner årlig, eventuelt et noe mindre beløp. Sparing kan skje inntil året skattyter fyller 33 år og maksimalt sparebeløp over alle år er 300.000 kroner. Maksimal årlig sparing på 25.000 gir 5.000 kroner i skattefradrag. Merk at du for å utnytte fradraget fullt ut må ha stor nok skattepliktig inntekt, det vil si minst 75.000 kroner.

Bruk bank når du betaler. Skal du kunne utgiftsføre en kostnad mot skattepliktige inntekter, må betalingen ha skjedd via bank for alle betalinger på 10.000 kroner eller mer. I motsatt fall mister du retten til å kunne utgiftsføre denne kostnaden. Slike betalinger kan eksempelvis være til håndverkere ved oppussing av en sekundærbolig som er utleid.

La jobben betale avisen. Fri avis dekket av arbeidsgiver er skattefritt for arbeidstager så lenge den ansatte har behov for avis i jobbsammenheng. Fra og med 2019 er det ikke lenger et krav at arbeidstager også har et eget avisabonnement.