– Det kan være best å investere gjennom aksjeselskap

Aksjeselskaper kan blant annet være nyttige, når man kjøper unoterte aksjer eller ønsker å dele en formue, påpeker Finansco–partner Christian Kallevig Arnesen.

UTENFOR FRITAKSMETODEN: Aksjer utstedet av blant andre Seadrill, Bakkafrost og Frontline faller utenfor fritaksmetoden, påpeker Finansco–partner Christian Kallevig Arnesen. Bildet viser en av selskapets plattformer ved kysten av Storbrittania. Foto: Bloomberg
Personlig økonomi

– Formuesrabatten på aksjer og aksjefond er i utgangspunktet lik mellom privat plassering og plassering gjennom aksjeselskap, konstaterer Kallevig Arnesen.

– Dessuten blir både utbytte fra aksjeselskap og utbetalinger av avkastning fra aksjesparekonto på personlig hånd gjenstand for aksjebeskatning.

I 2020 gir dette en skattesats på 22 prosent, som for alminnelig inntekt,ganget med en oppjusteringsfaktor på 1,44 – i alt 31,68 prosent.

– For de aller fleste som sparer i fond og aksjer har introduksjonen av aksjesparekontoen i 2017 gjort at det nå er vel så greit å investere på personlig hånd som via aksjeselskap, sier Kallevig Arnesen.

Kan sikre mot arveavgift

Ifølge Finansco-partneren kan det likevel være best å investere gjennom aksjeselskap, i stedet for via aksjesparekonto eller annen privat konto, avhengig av dine preferanser og din særskilte situasjon. Han påpeker at aksjeselskap gjør det mulig å fordele en formue på flere aksjonærer, gjerne ulike familiemedlemmer. På denne måten kan man nå unngå en eventuell fremtidig arveavgift.

Samtidig kan styringsretten beholdes av en eller utvalgte personer, ved at man strukturerer eierskapet mellom A- og B-aksjer.

– Om man tilegner B-aksjer til «junior» og A–aksjer til «senior», og det gjøres før en eventuell innføring av arveavgift, har man fordelt formuen, samtidig som dens styringsrett blir værende hos A-aksjonæren(e), utdyper Kallevig Arnesen.

Nyttig for unoterte aksjer

Det kan dessuten være fornuftig å eie unoterte aksjer gjennom aksjeselskap, ettersom slike verdipapirer ikke kan være i en aksjesparekonto.

– Dersom man kjøper dem privat, beskattes man når de selges, forklarer Kallevig Arnesen.

– Kjøpes de derimot i et aksjeselskap, kan de selges uten løpende gevinstbeskatning – noe som i sin tur innebærer økt nettoavkastning over tid.

Rådgiveren nevner også at underskudd fra et aksjeselskaps verdipapirvirksomhet – typisk i form av lånerenter, kurtasje og forvaltningshonorarer – kan benyttes til å redusere dets skattepliktige inntekt. 

Sistnevnte kan for eksempel stamme fra investeringer og forretningsvirksomhet som faller utenfor fritaksmetoden.

Hva er fritaksmetoden?

Merk at bare aksjer og aksjefond som omfattes av fritaksmetoden kan selges av et norsk aksjeselskap, uten at eventuell gevinst beskattes på selskapsnivå.

– Hovedregelen er at fritaksmetoden gjelder, dersom aksjens utsteder er reelt hjemmehørende/registrert innenfor EU eller EØS, forklarer Arnesen.

– Denne vurderingen er ikke nødvendigvis helt rett frem, og blant annet faller aksjer i Bakkafrost  , Frontline  og Seadrill  utenfor fritaksmetoden.

Finansco-partneren viser til at selskaper registrert utenfor EU/EØS, men med reell ledelse i Norge, vil kunne anses som norske, med full skatteplikt her i landet. 

Paradoksalt er aksjefond registrert i EU/EØS–land innenfor fritaksmetoden, selv om de investerer utenfor EU/EØS. 

Dette er enda en grunn til at det kan være gunstig å velge aksjefond fremfor enkeltaksjer, ifølge Kallevig Arnesen.

Ikke fullstendig skattefritt

Han tilføyer at realisering av gevinster ved aksjesalg uansett ikke er helt skattefritt på selskapsnivå.

– Det skyldes at aksjeselskapet skal inntektsføre tre prosent av avkastningen som mottas fra investeringer som faller inn under fritaksmetoden – hvilket gir en beskatning på 0,66 prosent, opplyser han.

– Dette er ment for å oppveie at kostnader knyttet til de skattefrie inntektene kan fradragsføres av ASet.

HAR GRANSKET REGELVERKET: Partner Christian Kallevig Arnesen i Finansco. Selskapet gir blant annet rådgivning i forbindelse med generasjonsskifte og formuesforvaltning. Foto: Eivind Yggeseth
...aksjeselskapet skal inntektsføre tre prosent av avkastningen som mottas fra investeringer som faller inn under fritaksmetoden
Christian Kallevig Arnesen, Finansco

Ei rentepapirene privat

For øvrig omfattes ikke renteplasseringer av fritaksmetoden, og følgelig råder Kallevig Arnesen at de eies på personlig hånd – om man har muligheten til det.

– Eier aksjeselskapet renteplasseringer, vil renteinntektene først beskattes på selskapsnivå og deretter på privat nivå, når de betales ut som utbytte, konstaterer han.

– Ser man isolert på skattehensyn, kan det derfor være fordelaktig å holde aksjer og aksjefond i AS-et, mens kombinasjonsfond og renteplasseringer eies på personlig hånd, utenfor aksjesparekontoen.

80 prosent aksjeandel

Et unntak kan være, når en viss renteeksponering kommer indirekte via aksjefond.

Skatteetatens definisjon av aksjefond påkrever en aksjeandel på minst 80 prosent, så opptil en femdel kan være plassert i rentepapirer.

– Om aksjeandelen er mellom 20 og 80 prosent, blir det en delvis beskatning i aksjeselskapet, og om aksjeandelen er mindre enn 20 prosent, havner fondet og avkastningen helt utenfor fritaksmetoden, opplyser Kallevig Arnesen.

Han presiserer at man som rådgiver ikke bør styre investeringsbeslutninger ut ifra skattehensyn alene. Man må også ta hensyn til blant annet risikotagning, honorarer, likviditetsbehov og tidshorisont.

Så mye koster det å etablere aksjeselskap

Registrering av aksjeselskap i Foretaksregisteret koster 5.570 kroner. I tillegg kommer kostnader til regnskapsførsel, og ved balansesummer over 23 mill. kr er det også revisjonsplikt.

Hvilke verdipapirer omfattes av fritaksmetoden?

Unoterte aksjer fra selskaper hjemmehørende i EU/EØS

Børsnoterte aksjer fra selskaper hjemmehørende i EU/EØS

Aksjefond hjemmehørende i EU/EØS

Hvilke verdipapirer kan eies i aksjesparekonto?

Børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis fra selskaper hjemmehørende i EU/EØS

Aksjefond hjemmehørende i EU/EØS

Børshandlede fond (ETFer) hjemmehørende i land innenfor EU/EØS

finansco
christian kallevig arnesen
aksjesparekonto
investeringsselskap
arveavgift
sdrl
FRO
BAKKA
Nyheter
Personlig økonomi