Gode odds for tankboom i 2020

Frontline har steget med over 65 prosent på børsen hittil i år. Skal man tro analytikerne kan det bli minst like mye til neste år.

VIL HA FLERE VLCC-er: John Fredriksens Fronline ønsker trolig å utvide flåtene med enda flere VLCC-er. Foto: Foto: Frontline
Shipping

Optimismen er til å ta og føle på i tankmarkedet. Den vanligvis så fryktinngytende ordreboken er på historiske lave nivåer. Tidligere har en hver boom i tankmarkedet blitt torpedert av kontraheringskåte redere. Det vil rederne ganske sikkert prøve seg på denne gangen også, men det vil ta tid. Bankene holder igjen på finansiering og ikke minst vil ta tid å skaffe seg en ny VLCC. Leveringstiden fra verftene er på minimum to år.

De nye og strenge utslipskravene fra IMO, som innføres fra 2020, betyr at mange skip må installere såkalte «scrubbere» eller å gå over til bruk av lavsvoveldrivstoff i form av destillater, som er mye dyrere enn dagens bunkersolje. Stigende drivstoffkostnader vil gi økt «slow steaming», som betyr at skipene reduserer farten for å spare bunkers. Det fører til høyere kapasitetsutnyttelse. På toppen kommer effekten av at skip tas ut av trafikk for å å installert «scrubbere» i tide til å møte IMO-kravene.

Men aller viktigst er sannsynligvis den kraftige veksten i amerikanske oljeproduksjon, som gjør at USA snur fra å være en netto sjøgående importør til en netto sjøgående eksportør av råolje. Amerikansk skiferoljeproduksjon ble tidlige sett på som gift for tankmarkedet fordi mer skiferproduksjon betydde mindre eksport. Nå er dette i ferd med å snu. Skiferproduksjonen er blitt en positiv driver av transportetterspørselen og i 2019 blir eksporten høyere enn importen, hvilket betyr at man må ballaste (seile skip uten last om bord) skip inn i USA.

Forrige helg ble Saudi-Arabia rammet av et droneangrep og så mye som 14 prosent av verdens oljeproduksjon som fraktes sjøveien falt bort. Varsellampene begynte å lyse umiddelbart hos shippinganalytkerne og det gikk ikke mange minuttene før flere av dem sendte ut relativt depressive markedsoppdatering som varslet ratenedgang og kursfall for verdens tankrederier da markedene åpnet igjen på mandagen. Slik gikk det imidlertid ikke. Frontline-aksjen spratt meget overraskende opp rundt seks prosent. I det korte bildet er det utvilsomt negativt for tankmarkedet at eksportvolumer på fem millioner fat pr. dag fra Midtøsten faller bort, men på litt lengre sikt vil sannsynligvis lavere volumer fra Midtøsten bety økt eksport fra USA og ettersom den marginale etterspørrer er et asiatisk raffineri vil transportdistansen for en VLCC bli over dobbelt så lang.

Fra tirsdag ser det imidlertid ut som om investorene har byttet ut de lange brillene med de korte og Frontline-aksjen har i løpet av de seneste dagene falt tilbake med 8 prosent til 80,85 kroner. Dette til tross for at det nå viser seg at Saudi-eksporten i stor grad har blitt holdt oppe gjennom betydelig lagertrekk og at oljeproduksjonen ventes å komme tilbake på normalnivåer langt raskere enn hva man kunne forvente.

Nå viser det seg at heller ikke stortankratene er blitt negativt påvirket av angrepet på de Saudiarabiske oljeanleggene. Heller snarere tvert i mot. Fredag var VLCC-ratene østover fra Gulfen oppe i 33.000 dollar. Det betyr at inntjeningen har steget med rundt 20 prosent i løpet av den seneste uken.

Frontline har tradisjonelt oppnådd en høy prising i aksjemarkedet både sammenlignet med konkurrentene og med verdiene som ligger i balansen. På dagens kursnivå på i overkant av 80 kroner prises aksjen til rundt 1,3 ganger NAV, mens konkurrentene i gjennomsnitt prises til 0,75. I år har snittinntjeningen i stortankmarkedet ligget på 23.000 dollar dagen, men slår de mest optimistiske prognosene til kan det bli snakk om tankrater på langt høyere nivåer i 2020. Shippinganalytiker Petter Haugen i meglerhuset Kepler Cheuvreux er blant markedets største tankoptimister og han mener at han er forsiktig når han spår gjennomsnitlige VLCC-rater på i overkant av 70.000 dollar dagen i 2020 og minst like spreke rater i 2021. Han forventer at rater på disse nivåene kommer til å løfte prisen på en moderne VLCC med rundt 30 millioner dollar på ett års sikt. Får han rett i sine prisanlag og samtidig tar med det akkumulerte overskuddet har han ingen problemer med å regne hjem en NAV i Frontline på 150 kroner.

Frontline-reder John Fredriksen har blant annet her i avisen uttalt han tror på et sterkt tankmarked de nærmeste to til tre årene. Det er spesielt VLCC-markedet han har klokkertro på, men det er i suezmaxsegmentet han har gjort sin tyngste investering så langt i år. For en måned siden ble det kjent at at Frontline overtar hele 10 nye råoljetankere fra Trafigura mot oppgjør i nyutstedede aksjer og kontanter. Transaksjonsverdi for de 10 skipene var på 675 millioner dollar, tilsvarende over 6 milliarder kroner. Fredriksen-rederiet hadde opsjon på å øke med ytterligere 4 skip, men fredag denne uken ble det kjent at rederiet har bestemt seg for ikke å utøve disse opsjonene. Frontline ser med andre ord til å være fornøyd med sin nåværende eksponering mot suezmaxmarkedet.

Dette betyr imidlertid ikke at det ikke vil være aktuelt å kjøpe enda flere VLCC-ere. Tidligere denne måneden kom meldingen av at Arne Fredlys tankredri Hunter Group selger 7 av sine 300.000 tonnere , som er under bygging ved Daewoo-verftet i Sør-Korea, til Fredriksens skipseiende selskap Ship Finance International. Trolig er det bare et tidsspørsmål før samarbeidet mellom Fredriksen og Fredly utvides til å omfatte hele Hunter-flåten på syv søsterfartøyer.

Frontline

Opprinnelig et svensk rederi etablert i 1985, som John Fredriksen kjøpte seg opp igjennom Hemen Holding i 1996. I 1997 ble rederiets hovedsete flyttet fra Stockholm til Bermuda og aksjen notert på Oslo Børs.

Har vært gjennom en rekke restruktureringer etter kollapsen i tankmarkedet i 2011 blant annet gjennom fusjonen av Frontline og Frontline2012 i 2015.

John Fredriksen er styreformann, mens Robert Hvide Macleod har vært konsernsjef siden 2014.

Rederiet har en flåte på 22 VLCC-ere, 28 suezmax-ere og 20 aframax-ere. Frontline har i dag en markedsverdi på 11,4 milliarder kroner.

Regnskapstall

(mill. USD) 1. halvår/2019 1. halvår/2018 2018 

Driftsinntekter 431,7 336,4 742,3

Driftsresultat 95,8 1,8 82,7

Resultat 41,1 -36,5 -8,4 -8,4

 

Analytikerkommentarer

Petter Haugen, Kepler Cheuvreux, KJØP, kursmål 125 kroner

Fra vi publiserte vår rapport «Consensus will always lack imagination» i mars 2018 har vi vært positive til råoljetank fra og med 2020. Den viktigste årsaken bak denne optimismen er at veksten i amerikansk råoljeeksport gjør at USA snur fra å være netto sjøgående importør til netto sjøgående eksportør av råolje. Det igjen gjør at økende amerikansk oljeproduksjon snur fra å være en negativ faktor gjennom å redusere råoljeimporten til å bli en strukturell positiv driver av transportetterspørsel fordi herfra betyr mer oljeproduksjon først og fremst mer sjøgående eksport.

Og eksporten fra USA går 2-3 ganger lenger enn gjennomsnittet i dagens handelsmønster. I tillegg tror vi at de nye svovelreguleringene på marint drivstoff – IMO2020 – vil gjøre at søt, lett olje, som karateriserer amerikansk råolje, blir mer attraktiv for raffinerier i Europa og Asia. Hvilket igjen øker eksporten fra USA som igjen øker etterspørselen etter tankskip ytterligere.

Dette strukturelle skiftet i handelsmønstre sammen med en slik veldig tydelige katalysator er potensielt eksplosiv. Tankrater kan bli nær sagt hva som helst i 2020. Som et eksempel på dette gikk nylig prisdifferensen på bunkersolje mellom Singapore og Rotterdam til over 144 dollar pr. tonn. Om man putter en slik prisdifferanse inn i en reisekalkyle for en VLCC ville man se rater på over 700.000 dollar per dag. Alt tyder på at de neste 12 månedene er de mest spennende siden opptakten til finanskrisen og selskapet som er best posisjonert for oppgangen er nettopp Frontline.

Vi har et prismål i Frontline på 125 kroner hvilket vi mener er et nokså forsiktig kursmål dersom vårt optimistiske markedssyn faktisk realiseres. Vi forventer VLCC-rater på 72.000 dagen i 2020, og minst like gode rater i 2021, hvilket vi mener kommer til å løfte prisen for en nyere VLCC med omlag 30 millioner dollar på ett års sikt. Og hvis prisen for en 5 år gammel VLCC løfter seg til 103 millioner dollar, og andre skipsstørrelser øker relativt sett like mye i verdi, vil Frontlines NAV bli om lag 139 kroner om ett år når man også tar med seg det akkumulerte overskuddet fra nå til da. Vårt kursmål antar en 10 proents rabatt på denne NAV-en. Og dette er altså uten å ta høyde for at Frontline kan kjøpe skip med delvis oppgjør i egne aksjer, som vil være kraftig innvannende gitt at selskapet i dag handler på om lag 1.3 ganger NAV.

Joakim Hannisdahl, Cleaves Securities, KJØP, kursmål 138 kroner

Det er utvilsomt spennende tider i oljetank og for Frontlines aksjonærer, med forrige ukes angrep i Saudi Arabia, økende konfliktnivå i Midtøsten og en særdeles god generell utvikling i tilbud og etterspørsel for skip.

I skrivende stund virker det som om Saudi Arabias produksjon kan normaliseres relativt fort. Hvis det stemmer, så er det svært godt nytt for oljetank. Vi forventer da at lokale lagertrekk utjevner bortfall av produksjon og at Saudi Arabias eksport kun opplever en liten og kortsiktig nedside. Dette kan delvis bli kompensert av økt eksport fra USA, Brasil og Vest-Afrika, alle regioner som ligger lenger unna den største importregionen i det Fjerne Østen og således øker tonn-mil-etterspørselen. I tillegg vil det økte konfliktnivået i Midtøsten kunne gi vedvarende høyere fraktrater av flere årsaker, inkludert at færre våger å seile i regionen, konvoi-seiling, bygging av strategiske oljelager hos importører, etc. Isolert sett, så har dette økt både risk og reward for investorer i oljetank, med en positiv utvikling i risk/reward.

De potensielt positive ovenfornevnte effektene kommer i tillegg til vårt syn om at de fundamentale forholdene for oljetank er i kraftig bedring. Med en generell underinvestering i segmentet over flere år, så utgjør ordreboken nå kun 9,1 prosent av flåten på vannet, nivåer vi ikke har sett siden februar 1997. Vi forventer en etterspørselsvekst på 10 prosent i 2019 og 6 prosent i 2020, primært drevet av økt råoljeeksport fra USA og positive implikasjoner fra IMOs nye svovel-restriksjoner i 2020. Vi tror VLCC-raten vil snitte rundt 50.000 dollar dagen resten av året, med topper opp mot 80.000 dollar, og ser tilsvarende 35.000 dollar i snitt for en suexmax ut året.

Vi har en kjøpsanbefaling på Frontline med et kursmål på 138 kroner. Selskapet har fornyet flåten gjennom den sykliske bunnen, og fremstår som en meget attraktiv oljetankeksponering. Vi forventer at skipsverdier stiger opptil 50 prosent i løpet av de i løpet av de neste to årene, og ser en massiv reprising av oljetankaksjer.

Lukas Daul, ABG Sundal Collier, KJØP, kursmål 100 kroner

Flåteveksten innen tank avtar, amerikansk eksport øker etterspørsel etter skip målt i tonn-mil og usikkerheten rundt fremtidige regulatoriske endringer holder skipsredere unna nybygg. Mens alle disse faktorene peker mot et strammere marked i 2020, preges den andre siden av vektskalaen av usikkerheten rundt de globale makroutsiktene, effekten av handelskrigen mellom USA og Kina, samt en særdeles anstrengt situasjon i Midtøsten. Med dette som bakteppe, indikerer utsiktene i oljemarkedet lagerbygging i første halvår 2020, noe som er positivt for tankratene. Skulle det også oppstå en contango i oljeprisen, ville det være en ytterligere pluss for tankmarkedet.

John Fredriksen som har stilt opp med likviditeten for Frontline de siste to årene mens ratene ligget under cash-break-even-nivåer, er klar til å angripe når den sjette sansen tilsier at tiden er riktig. «Høstjakten» har allerede brakt inn 10 splitter nye suezmaxer fra Trafigura, mens tokten etter flere VLCC’er fortsetter. Målet er en økt operasjonell giring som bidrar til fri kontantstrøm som sendes tilbake til aksjonærer som dividender. Vi forventer gjennomsnittlige VLCC-rater på 45.000 dollar dagen i 2020, med ytterligere premie for moderne Eco-skip og skip utstyrt med scrubbers, noe som impliserer FCF-yield i Frontline på 20 prosent. I dag man må betale en premie i forhold til de underliggende verdiene (vi estimerer den verdijusterte kapitalen til 63 kroner pr. aksje) for å være med på denne reisen, men det skulle jo bare mangle når verten er skipsrederen med stor S. Vi anbefaler kjøp og, kursmålet vårt ligger på 100 kroner.

 
Petter Haugen Foto: Foto: Iván Kverme
Joakim Hannsidahl Foto: Cleaves Securities
Lukas Daul Foto: Scanpix
Nyheter
Shipping