Coronaåret ga tidenes beste resultat

DNV leverer tidenes beste resultat med pluss 2,17 milliarder kroner før skatt i annerledesåret 2020. Også 2021 tegner veldig bra.

MER FORNYBART: - De store olje- og gasselskapene har behov for å forsere overgangen til nye energikilder, og vi bruker vår kompetanse til å bistå kundene i denne omstillingen, sier DNVs finansdirektør Kjetil M. Ebbesberg. Foto: DNV/Fotograf Sturlason
Shipping

– Vi innstilte oss på at det kunne bli en skikkelig nedtur i kjølvannet av coronapandemien. Men det ble mindre smertefullt enn vi trodde, sier DNVs finansdirektør Kjetil M. Ebbesberg.

1. mars i år kvittet klassifiserings-, sertifiserings- og risikoanalyseselskapet seg med GL i navnet. Det skjedde åtte år etter sammenslåingen mellom Det Norske Veritas og tyske Germanischer Lloyd. 

En solid kontantbeholdning og lite gjeld gjør at DNV er godt posisjonert for videre vekst både organisk og ved oppkjøp.

Ved årsskiftet var kontantbeholdningen på konsernbasis hele 5.164 millioner kroner og netto rentebærende gjeld var negativ. Bokført egenkapital beløp seg til drøye 15 milliarder kroner.

DNVs styre konkluderer i sin rapport med at «selskapet er mer robust enn noensinne og er klar til å møte de utfordringene som transformasjonens ti-år vil kreve.»

– Vi er åpen for de mulighetene som måtte dukke opp, sier Ebbesberg, men imidlertid ikke vil være mer konkret om DNVs vekstplaner.

STILLE PÅ HØVIK: Vanligvis syder det av mennesker og aktivitet ved DNVs hovedkvarter på Høvik. Nå bruker mange av de 1.700 som har sin arbeidsplass her hjemmekontor isteden i påvente av at coronapandemien skal slippe taket. Foto: Eike Worren

Tok grep

Kjetil Ebbesberg startet i selskapet for et drøyt år siden og kom midt oppe i forberedelsene til et mulig worst case-scenario for klassifikasjonsselskapet med hovedkvarter på Høvik i Bærum.

– Det var stor usikkerhet, og vi tok grep både på aktivitets- og kostnadssiden. I første halvår var det en kraftig nedgang, mens det ble en solid gjenopphenting utover i andre halvår.

– Asia var den regionen som kom raskest tilbake, mens utviklingen i Europa og Nord-Amerika hang endel etter, sier Ebbesberg.

Fasiten for 2020 under ett viser en marginal omsetningsnedgang på tre prosent sammenlignet med 2019. Men driftsresultatet og resultatet før og etter skatt overgikk den tidligere «all time high»-rekorden i 2019.

I en periode reduserte DNV kapasiteten ved permitteringer og kortere arbeidstid. Nær halvparten av de vel 11.000 ansatte globalt ble berørt, men det var få som ble permittert 100 prosent.

DNV-SJEFEN: Remi Eriksen. Foto: NTB

Betaler tilbake

– De fleste berørte fikk noe kortere arbeidsdager med permitteringer inntil 40 prosent av tiden i perioden da vi merket nedturen mest, sier Ebbesberg.

Av DNVs norske ansatte var rundt 20 prosent delvis permitterte i opptil seks måneder i løpet av 2020. I tillegg reduserte mange ansatte frivillig sin arbeidstid og lønn med 10 prosent i den samme seksmånedersperioden.

Til sammen var rundt 70 prosent av DNVs norske arbeidstagere berørt av et av de to nevnte kostnadsbesparende tiltakene.

Utviklingen de to siste kvartalene i fjor gjør at DNV kompenserer de ansatte for det aller meste av inntektsbortfallet.

– Når man ser fjoråret under ett skal alle være noenlunde upåvirket når det gjelder avlønningen fra selskapet. Vi ønsker at våre ansatte inntektsmessig skal komme ut tilnærmet som om vi ikke hadde nedjustert arbeidstid og lønn.

– I tillegg har vi en dialog med Nav om tilbakebetaling av ytelser våre ansatte har mottatt i den grad det er mulig innenfor rammen av Navs regelverk, sier DNV-direktøren.

Digitale løsninger

Coronapandemien har gitt DNV solid valuta for investeringene selskapet de siste fem årene har gjort i digitalisering.

Takket være en robust IT-infrastruktur og betydelig satsing på digitalisering og utvikling av digitale tjenester kunne de fleste av DNVs ansatte jobbe hjemmefra. Og svært mange tjenester kunne videreutvikles og gjennomføres uten at man behøvde å være fysisk tilstede på det aktuelle skipet, riggen eller vindmølleparken.

Maritime hadde 33 prosents økning av såkalte «remote surveys» til over 20.000 slike inspeksjoner som ble gjennomført i fjor.

Energy foretok 20 «remote inspections» ved vindparker i USA, Polen, Kina, Sverige og i Storbritannia, mens Business Assurance foretok 40 prosent av sine audits digitalt.

Gjennom 2020 er også nye tjenester basert på digitale plattformer etablert - som maskinlæring og blockchain.

– Fornyelse tvinger seg frem

Av hovedforretningsområdene ble olje og gass, som i år er slått sammen med energi til Energy Systems, sterkest negativt påvirket av utviklingen i fjor. 

– I olje og gass måtte vi gjøre mer permanente tilpasninger på grunn av aktivitetsbortfall. Samtidig er dette en bransje som må redusere sitt fotavtrykk. De store olje- og gasselskapene har behov for å forsere overgangen til nye energikilder, og vi bruker vår kompetanse til å bistå i denne omstillingen, sier Ebbesberg.

I shipping var det det et betydelig fall i nybyggingsaktiviteten i fjor, men DNV opprettholdt sin markedsandel.

– Ordrebøkene har vært lave lenge nå - så lenge at en fornyelse av flåten tvinger seg frem.

– Vi har både ambisjoner og kompetanse til å bistå rederiene i valg av morgendagens fremdriftssystemer, sier DNV-direktøren. Målsettingen er å ta del i den akselererende transformasjonen mot en dekarbonisert fremtid.

Vokser i helse

På teknologisiden vokser DNV med nye tjenester på helseomådet. Basert på erfaring fra sykehusakkreditering i USA ble en ny sertifiseringsordning som gjorde det mulig for cruise– og fergeoperatører å demonstrere at de har prosedyrer for forebygging, kontroll og håndtering av smitte lansert.

Om utsiktene for dette året sier han:

– Vi hadde god fart inn i 2021 og forventer et godt resultat også i år. Ordreinngangen er veldig god sammenlignet det som var bildet på tilsvarende tid i fjor.  

Og tilføyer: – Samtidig er vi veldig klar over usikkerheten ved at verden fremdeles er inne i en alvorlig, global pandemi som vi ennå ikke kjenner utgangen av.

DNV GROUP

(Mill.kr.)202020192018
Driftsinntekter20.91121.55119.639
EBITDA3.4813.5291.972
Driftsresultat2.4062.334549
Resultat før skatt2.1731.985276
Årsresultat1.5021.375116

DNV GROUP

  • Er et globalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med tilstedeværelse i over 100 land.
  • Har11.614 ansatte, herav 2.054 i Norge. Av disse arbeider 1.706 ved hovedkontoret på Høvik.
  • Siden 1864 har formålet vært å sikre liv, verdier og miljøet.
  • Med teknisk ekspertise og uavhengighet bistår DNV med å forbedre sikkerhet, effektivitet og bærekraft, og med å takle globale omstillinger.
  • 20 prosent av verdens samlede flåte målt i tonnasje er klassifisert i henhold til DNVs tekniske standarder for skip og flytende, flyttbare olje- og gassinstallasjoner.