Rentedommen er klar

Norges Bank har avholdt rentemøte. Her er dommen.

Norges Bank har i dag besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, fra 1,00 til 1,25 prosent.Det var akkurat som ventet, og beslutningen var enstemmig.«Det er god vekst i norsk økonomi, og kapasitetsutnyttingen anslås å være noe over et normalt nivå. Den underliggende prisveksten er litt høyere enn inflasjonsmålet. Samtidig bidrar handelskonfliktene til betydelig usikkerhet om utviklingen internasjonalt. Usikkerhet om virkningene av pengepolitikken taler for å gå varsomt frem i rentesettingen. Samlet sett tilsier utsiktene og risikobildet at styringsrenten økes noe videre», heter det i en pressemelding fra Norges Bank.Raskere renteoppgang«Oppgangen i norsk økonomi synes å bli litt sterkere det neste året enn tidligere anslått. På den annen side er det utsikter til svakere vekst og lavere renter ute. Prognosen for styringsrenten indikerer en litt raskere renteoppgang det neste året enn anslått i forrige rapport, men rentebanen er lite endret lenger frem. Med en renteutvikling i tråd med prognosen anslås prisveksten å holde seg nær inflasjonsmålet på to prosent i årene fremover, samtidig som arbeidsledigheten holder seg lav. Skulle de økonomiske utsiktene endre seg, vil også prognosen for styringsrenten justeres», skriver sentralbanken i sin begrunnelse.- Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i løpet av året, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en melding. Se også: Øystein Olsen - en hauk blant mange duerPlanen nå er at Norges Bank hever renten to ganger til i tiden fremover. Sentralbanken venter at boliglånsrenten vil være rundt 3,4 prosent om et par år, heter det.Her er de nye prognosene for styringsrenten i pengepolitisk rapport 2/2019 (prognoser fra rapport 1/2019 i parentes):

    Juni 2019: 1,02 prosent (1,03)September 2019: 1,27 prosent (1,20)Desember 2019: 1,455 prosent (1,34)Mars 2020: 1,55 prosent (1,46)Juni 2020: 1,62 prosent (1,57)September 2020: 1,63 prosent (1,62)Desember 2020: 1,63 prosent (1,66)
Motsyklisk kapitalbufferNorges Bank har gitt råd til Finansdepartementet om å opprettholde kravet til motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent fra utgangen av 2019.- Vurderingen av finansielle ubalanser er ikke vesentlig endret siden forrige kvartal. Norges Bank har gitt Finansdepartementet råd om å opprettholde kravet til motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent fra utgangen av 2019, sier Øystein Olsen i en melding. To forholdGrunnen til at Norges Bank har mulighet til å heve renten dreier seg hovedsakelig om to forhold , ifølge DNBs sjeføkonom Kjersti Haugland.- For det første er norsk økonomi inne i en mini-oljeboom, med frisk økonomisk vekst og økende press på kapasiteten i bedriftene. Arbeidsledigheten er lav, og inflasjonen i øyeblikket over målet. For det andre har kronekursen en stund framstått som ganske immun mot den økende rentedifferansen mot Europa, skriver Haugland.- Det er nok særlig sviktende risikoappetitt slår negativt ut for en liten og perifer valuta som den norske. Dette er godt nytt for Norges Bank, som da har større handlingsrom til å få renten noen hakk videre opp uten å risikere en markert kronestyrking som vil ramme både vekst- og inflasjonsutsikter. Pengepolitisk rapport 2/19